5/28/2014

Vilma Marė. Baltic style : http://lzinios.lt/lzinios/Zmones/uztrukusi-dizaine...

Vilma Marė. Baltic style : http://lzinios.lt/lzinios/Zmones/uztrukusi-dizaine...: http://lzinios.lt/lzinios/Zmones/uztrukusi-dizaineres-viesnage/180386http://lzinios.lt/lzinios/Zmones/uztrukusi-dizaineres-viesnage/180386
Užtrukusi dizainerės viešnagė
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt2014-05-24 06:00

Iš fotosesijos apie senovės lietuvių viduržiemio šventę. Vilma - kairėje. Nicholo Kahno ir Richardo Selesnicko nuotraukos
Dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius į Ame­ri­ką emig­ra­vu­si ir da­bar tiek šia­me že­my­ne, tiek Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­ti di­zai­ne­rė Vil­ma Ma­rė ti­ki­no, kad vis­kas, kas jai nu­ti­ko, ki­lo iš no­ro ne­nuo­bo­džiau­ti. „Nuo­bo­du­lį pa­ži­nau vai­kys­tė­je, bi­jo­jau jo ir jau­čiau ka­žin ko­kią skriau­dą“, - pri­si­pa­ži­no mo­te­ris.
Į Kau­ną V. Ma­rė su še­še­rių du­kra Ade­le Do­ra Že­me ir de­šimt­me­čiu Au­gus­tu Mar­gi­riu at­skri­do prieš me­tus. Per tą lai­ką Ame­ri­kos pi­lie­ty­bę tu­rin­ti di­zai­ne­rė su­sit­var­kė lei­di­mą lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, pri­sta­tė ke­le­tą pa­čios kur­tų dra­bu­žių ko­lek­ci­jų, daug bend­ra­vo su klien­tė­mis.

Per metus drabužių dizainerė Vilniuje ir Kaune pristatė keletą kolekcijų./Asmeninio albumo nuotrauka